Privacyverklaring

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (R.S.C./R.V.S.V.), gevestigd aan de Robert Baeldestraat 55 3061 TH te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. R.S.C./R.V.S.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.rsc-rvsv.nl. R.S.C./R.V.S.V. gebruikt de persoonlijke informatie van leden van R.S.C./R.V.S.V. niet voor andere doeleinden dan het in de Statuten bepaalde doel, te weten: het bevorderen van activiteiten die ten goede komen aan het Rotterdam studentenleven, waaronder begrepen de onderlinge band tussen studenten in Rotterdam, de band tussen hen en de diverse onderwijsinstellingen in Rotterdam, de band tussen hen en relevante bedrijven en instellingen enandere in Rotterdam aanwezige gezelligheidsverenigingen. R.S.C./R.V.S.V. tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen en in stand houden van contacten tussen leden van R.S.C./R.V.S.V. onderling, onder meer door het verspreiden van publicaties, zoals de Rotterdamsche Studenten Almanak, het verenigingsblad en een nieuwsbrief, en door informatie te versturen van relevante externe partijen. R.S.C./R.V.S.V. verwerkt voor dit doel de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en studie, studiefase, jaarclub en jaar van aankomst van de leden van het R.S.C./R.V.S.V. Het R.S.C./R.V.S.V. draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens van leden van het R.S.C./R.V.S.V. vertrouwelijk worden behandeld. R.S.C./R.V.S.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. R.S.C./R.V.S.V. verstrekt persoonlijke informatie van de leden niet zonder toestemming aan derden (zijnde niet leden van het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging of oud-leden van R.S.C./R.V.S.V. of haar rechtsvoorgangers). R.S.C./R.V.S.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van R.S.C./R.V.S.V.) tussen zit. R.S.C./R.V.S.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@rsc-rvsv.nl. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op www.rsc-rvsv.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.S.C./R.V.S.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rsc-rvsv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.R.S.C./R.V.S.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. R.S.C./R.V.S.V. wijst u bovendien erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van R.S.C./R.V.S.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat R.S.C./R.V.S.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Cookies

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging is permanent op zoek naar mogelijkheden om www.rsc-rvsv.nl te verbeteren en deze website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen hiervan is uw toestemming nodig. De website www.rsc-rvsv.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.rsc-rvsv.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals deze valt onder de verantwoordelijkheden van die de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram en dergelijke.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.rsc-rvsv.nl. Door deze website te bezoeken of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel R.S.C./R.V.S.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan R.S.C./R.V.S.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. R.S.C./R.V.S.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. R.S.C./R.V.S.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer R.S.C./R.V.S.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet op deze websites aangeboden producten of diensten door R.S.C./R.V.S.V. worden aanbevolen. R.S.C./R.V.S.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door R.S.C./R.V.S.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. R.S.C./R.V.S.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R.S.C./R.V.S.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. R.S.C./R.V.S.V. behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.