Bij het bezoeken van het Zegevieren Festival gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels:

1. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die ten alle tijden op verzoek getoond dient te worden;

2. Het in bezit hebben of verhandelen van (hard)drugs is niet toegestaan op Zegevieren Festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie;

3. In het kader van de veiligheid zal Zegevieren Festival haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, stiften, spuitbussen, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;

4. Bezoekers van Zegevieren Festival betreden het terrein op eigen risico. Zegevieren Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Zegevieren Festival, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op Zegevieren Festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zegevieren Festival;

5. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van Zegevieren Festival.

6. Het tijdelijk verlaten van Zegevieren Festival om vervolgens weer terug te komen is niet toegestaan.

7. Zegevieren Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;

8. Roken in tenten is niet toegestaan;

9. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;

10. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Zegevieren Festival niet getolereerd;

11. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zegevieren Festival promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;

12. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegevieren Festival;

13. Bij het betreden en verlaten van Zegevieren Festival zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;

14. Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het terrein;

15. Eenmaal gekochte consumptiemunten, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door Zegevieren Festival;

16. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Zegevieren Festival te allen tijde op te volgen;

17. Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

18. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding óf kleding dat erop kan wijzen dat men deel uit maakt van een (rivaliserende) groepering (voetbalshirts, collars etc.), de toegang te weigeren.’

Voor uitgebreide informatie, zie onze algemene voorwaarden.